آیا فلج مغزی بر صورت تاثیر می گذارد؟ اثرات و مدیریت این مشکل