چگونه راه رفتن قیچی وار را در بیماران فلج مغزی اصلاح کنیم ؟