آیا فلج مغزی ژنتیکی است؟ چگونه ژنها بر احتمال CP شدن نوزاد تأثیر می گذارند؟