کاردرمانی CP آتاکسی

ژانویه 8, 2023
فلج مغزی مخچه ای

فلج مغزی و لرزش: چگونه لرزش غیرارادی را مدیریت کنیم؟

– مدیریت لرزش فلج مغزی آتاکسی مخچه ای برخی از انواع فلج مغزی می تواند باعث ایجاد لرزش در افراد شود. لرزش یک “حرکت غیرارادی، ریتمیک […]