کاردرمانی ضایعه نخاعی

دسامبر 11, 2020

۱۵ تمرین کاردرمانی مؤثر برای اندام فوقانی بیماران ضایعه نخاعی – بخش دوم

  این مقاله یک لیست جامع از ۱۵ تمرین توانبخشی برای اندام فوقانی بیماران ضایعه نخاعی است که شما می توانید همه آنها را در خانه […]
نوامبر 28, 2020

۱۵ تمرین کاردرمانی مؤثر برای اندام فوقانی بیماران ضایعه نخاعی – بخش اول

این مقاله یک لیست جامع از ۱۵ تمرین کاردرمانی برای اندام فوقانی بیماران ضایعه نخاعی است که شما می توانید همه آنها را در خانه بر […]