فیزیوتراپی فلج مغزی یافت آباد

آگوست 23, 2022

بهترین ورزش ها برای فلج مغزی

بهترین ورزش ها برای افراد فلج مغزی، ورزش هایی هستند که کودک شما را فعال و ایمن نگه می دارند. فلج مغزی یک ناتوانی حرکتی است […]
فوریه 24, 2022
آیا فلج مغزی ژنتیکی است؟

آیا فلج مغزی ژنتیکی است؟ چگونه ژنها بر احتمال CP شدن نوزاد تأثیر می گذارند؟

والدین کودکان فلج مغزی ممکن است تعجب کنند که آیا ژن های آنها در شروع این بیماری نقش دارد یا خیر. در حالی که بسیاری از علل فلج مغزی قابل تشخیص هستند، بسیاری از آنها نیز منشا ناشناخته دارند.