فیزیوتراپی فلج مغزی شماره 2

فوریه 24, 2022
آیا فلج مغزی ژنتیکی است؟

آیا فلج مغزی ژنتیکی است؟ چگونه ژنها بر احتمال CP شدن نوزاد تأثیر می گذارند؟

والدین کودکان فلج مغزی ممکن است تعجب کنند که آیا ژن های آنها در شروع این بیماری نقش دارد یا خیر. در حالی که بسیاری از علل فلج مغزی قابل تشخیص هستند، بسیاری از آنها نیز منشا ناشناخته دارند.