آموزش ذهنی سی پی

می 12, 2024
هوش کودک فلج مغزی

آیا فلج مغزی بر هوش تاثیر می گذارد ؟درک اثرات شناختی CP

آیا فلج مغزی بر هوش تاثیر می گذارد ؟ نه به طور مستقیم.  عقب ماندگی ذهنی فلج مغزی :  به طور کلی ، فلج مغزی فقط […]